BURSA POZİTİF YAŞAM DANIŞMANLIK AYDINLATMA METNİ

Pozitif Yaşam Danışmanlık olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Bursa Pozitif Yaşam Danışmanlık tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Veri Sorumlusu : Ayhan ALTAŞ

Adres               : Beşevler Konak Mh. Karagürgen Sk. No:9 D:5 Nilüfer / Bursa

Telefon            : 0537 0212508

E-posta             : psikologayhan@gmail.com

İnternet sitesi    :www.bursapsikologum.com

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ DEPOLAMA VE İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Merkez çalışmalarda en yüksek verimi elde edebilmek verilerinizi anonimleştirerek İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 2. Tedaviye bağlı verilerin, yarar gözetilerek süpervizyon (gözetim) kapsamında ilgili hekim veya bir başka terapist ile paylaşmak,
 3. Sizi, terapisti veya kamuyu ciddi zararlardan korumak için özel verileriniz saklı olmayacak şekilde gerekli ve yasal mercilere haber vermek,
 4. Teşhis ve tedavi ilgili verileri, adınıza yapılacak ödemelere istinaden sağlık sigortası şirketi veya hükümet kurumları (SGK vb.) paylaşmak,
 5. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 6. Yasal raporlamalar yapmak
 7. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Danışanlarımıza ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Merkez tarafından sunulan teşhis, tedavi ve hizmetlerin diğer danışanların teşhis, tedavi ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Merkez tarafından sunulan teşhis, tedavi ve hizmetlerin benzer rahatsızlıklar gösteren kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, tedaviye bağlı verilerin, Merkez tarafından yürütülen sağlık hizmeti faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı tüm süreçlerin yürütülmesi, Danışma Merkezimiz’in psikolojik danışmanlık hizmeti stratejisini planlanması ve icrası ve Merkez ve Merkez’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, sağlık birimleri ve iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde merkezin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle ya da yarar gözetilerek süpervizyon (gözetim) kapsamında ilgili hekim veya bir başka terapist ile paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar,online seanslar, mesajlar, ses kayıtları, videolar, kişisel notlar, psikolojik testler gibi fiziki ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla yahut merkezde bulunduğunuz aşamada seans içerisinde ya da bekleme salonun da fiziki olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 1. Kişisel verilerin teşhis ve tedavinin belirlenmesi ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kliniğin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 4. Kişisel verilerin kliniğin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

            Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve kliniğe başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımıza;

BURSA POZİTİF YAŞAM DANIŞMANLIK MERKEZİ

UZM. KLİNİK PSİKOLOG AYHAN ALTAŞ